Aktualności

Wyniki rekrutacji

Szanowni Państwo, 

poniżej prezentujemy listy rankingowe uczestników projektu „Abesns Carens! kompleksowy projekt wsparcia samozatrudnienia mieszkańców Dolnego Śląska”. Listy rankingowe zostały przygotowane w oparciu o postanowienia Regulaminu Rekrutacji w tym w szczególności:
– §2 pkt 1 W szczególności w ramach rekrutacji preferowane  będą:
 
a) osoby niepełnosprawne oraz kobiety- pierwszeństwo podczas rekrutacji
 
– §3 pkt 22: Po zakończeniu oceny merytorycznej sporządzona zostanie podstawowa lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie uszeregowana od najwyższej do najniższej sumy wszystkich uzyskanych punktów z uwzględnieniem zasad pierwszeństwa udziału w projekcie oraz z uwzględnieniem przynależności do grup priorytetowych zgodnie z § 3 punkt 33
–  § 3 punkt 33: Do projektu w wyniku procesu rekrutacji zostanie zakwalifikowanych 96 uczestników w tym: 
 co najmniej 10 uczestników projektu stanowić będą osoby niepełnosprawne;
– co najmniej 39 uczestników projektu stanowić będą osoby zamieszkałe na terenach wiejskich;
– co najmniej 29 uczestników projektu stanowić będą osoby zamieszkałe na obszarach objętych programami rewitalizacji;
– co najmniej 58 uczestników projektu stanowić będą kobiety;
– co najwyżej 38 uczestników projektu stanowić będą mężczyźni;
 
Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną w najblizszym czasie  poinformowane o terminie pierwszych szkoleń.

Załączniki:

Przedłużona rekrutacja

Szanowni Państwo,

informujemy o dodatkowym terminie rekrutacji do projektu. Rekrutacja zostanie przeprowadzona wyłącznie dla grupy osób mających miejsce zamieszkania na terenach rewitalizowanych oraz osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Rekrutacja zostanie przeprowadzona w dniach 12.04-26.04 2018r. Dokumenty rekrutacyjne można składać:

  1. w biurze Partnera  projektu tj. Polska Izba Młodych Przedsiębiorców  Ostrowskiego 30/100 ,53-238 Wrocław od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00 lub
  2. w biurze Lidera projektu tj. Stowarzyszenie Euro-Concret, ul. Kościuszki 35a 50-011 Wrocław II piętro oficyna  od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.15 do 14.15.
  3. listownie/kurierem poprzez wysłanie Formularza rekrutacyjnego na adres biura Partnera projektu lub adres biura projektu
  4. osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub opiekujące się osobami zależnymi w uzasadnionych przypadkach mogą telefonicznie pod numer (71) 723 40 47 zgłosić potrzebę do Beneficjenta odbioru wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych w miejscu ich zamieszkania.

Rekrutacja uczestników do projektu

Szanowni Państwo,

Informujemy, że podstawowy proces rekrutacji do projektu obejmuje:

  • nabór Formularzy rekrutacyjnych i ich weryfikacja pod względem formalnym (kompletność danych, ocena przynależności kandydata do grupy docelowej projektu, wymagane oświadczenia i podpisy), ocena merytoryczna planowanej działalności gospodarczej.
  • przeprowadzenie przez doradców zawodowych rozmów rekrutacyjnych z Kandydatami do projektu,
  • przeprowadzenie obrad Komisji Rekrutacyjnej,
  • przeprowadzenie procedury odwoławczej i ogłoszenie ostatecznej listy uczestników Projektu i podpisanie Deklaracji uczestnictwa w projekcie.

Termin rekrutacji (przyjmowania dokumentów) od 08 stycznia 2018 r. do 26 stycznia 2018 r.

Dokumenty dostępne w sekcji Ważne dokumenty.