Wyniki rekrutacji

Szanowni Państwo, 

poniżej prezentujemy listy rankingowe uczestników projektu „Abesns Carens! kompleksowy projekt wsparcia samozatrudnienia mieszkańców Dolnego Śląska”. Listy rankingowe zostały przygotowane w oparciu o postanowienia Regulaminu Rekrutacji w tym w szczególności:
– §2 pkt 1 W szczególności w ramach rekrutacji preferowane  będą:
 
a) osoby niepełnosprawne oraz kobiety- pierwszeństwo podczas rekrutacji
 
– §3 pkt 22: Po zakończeniu oceny merytorycznej sporządzona zostanie podstawowa lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie uszeregowana od najwyższej do najniższej sumy wszystkich uzyskanych punktów z uwzględnieniem zasad pierwszeństwa udziału w projekcie oraz z uwzględnieniem przynależności do grup priorytetowych zgodnie z § 3 punkt 33
–  § 3 punkt 33: Do projektu w wyniku procesu rekrutacji zostanie zakwalifikowanych 96 uczestników w tym: 
 co najmniej 10 uczestników projektu stanowić będą osoby niepełnosprawne;
– co najmniej 39 uczestników projektu stanowić będą osoby zamieszkałe na terenach wiejskich;
– co najmniej 29 uczestników projektu stanowić będą osoby zamieszkałe na obszarach objętych programami rewitalizacji;
– co najmniej 58 uczestników projektu stanowić będą kobiety;
– co najwyżej 38 uczestników projektu stanowić będą mężczyźni;
 
Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną w najblizszym czasie  poinformowane o terminie pierwszych szkoleń.

Załączniki: