Szkolenia dla grupy 9

Szanowni Państwo,

Informujemy, że zajęcia dla grupy 9 rozpoczną się niezwłocznie po zakończeniu procedury odwoławczej.

Stosownie bowiem do postanowień Regulaminu każdy uczestnik który nie został zakwalifikowany do projektu może złożyć odwołanie w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnej informacji o niezakwalifikowaniu do projektu.

Pomimo wysłanie natychmiast po opublikowaniu listy rankingowej informacji do wszystkich niezakwalifikowanych nie wszyscy adresaci odebrali pisma. W związku z tym zostały one awizowane i musi upłynąć termin 14 dni by zostały uznane za doręczone.

W związku z powyższym dla wszystkich uczestników zakwalifikowanych do grupy 9 zostanie przeprowadzona godzina doradztwa w zakresie biznesplanów. Umożliwi to uczestnikom gromadzenie informacji niezbędnych do sporządzenia biznesplanu. O terminie doradztwa zostaną Państwo poinformowani bezpośrednio przez doradców.