Szkolenia dla grupy 9

Szanowni Państwo,

Informujemy, że zajęcia dla grupy 9 rozpoczną się niezwłocznie po zakończeniu procedury odwoławczej.

Stosownie bowiem do postanowień Regulaminu każdy uczestnik który nie został zakwalifikowany do projektu może złożyć odwołanie w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnej informacji o niezakwalifikowaniu do projektu.

Pomimo wysłanie natychmiast po opublikowaniu listy rankingowej informacji do wszystkich niezakwalifikowanych nie wszyscy adresaci odebrali pisma. W związku z tym zostały one awizowane i musi upłynąć termin 14 dni by zostały uznane za doręczone.

W związku z powyższym dla wszystkich uczestników zakwalifikowanych do grupy 9 zostanie przeprowadzona godzina doradztwa w zakresie biznesplanów. Umożliwi to uczestnikom gromadzenie informacji niezbędnych do sporządzenia biznesplanu. O terminie doradztwa zostaną Państwo poinformowani bezpośrednio przez doradców.

Wyniki rekrutacji

Szanowni Państwo, 

poniżej prezentujemy listy rankingowe uczestników projektu „Abesns Carens! kompleksowy projekt wsparcia samozatrudnienia mieszkańców Dolnego Śląska”. Listy rankingowe zostały przygotowane w oparciu o postanowienia Regulaminu Rekrutacji w tym w szczególności:
– §2 pkt 1 W szczególności w ramach rekrutacji preferowane  będą:
 
a) osoby niepełnosprawne oraz kobiety- pierwszeństwo podczas rekrutacji
 
– §3 pkt 22: Po zakończeniu oceny merytorycznej sporządzona zostanie podstawowa lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie uszeregowana od najwyższej do najniższej sumy wszystkich uzyskanych punktów z uwzględnieniem zasad pierwszeństwa udziału w projekcie oraz z uwzględnieniem przynależności do grup priorytetowych zgodnie z § 3 punkt 33
–  § 3 punkt 33: Do projektu w wyniku procesu rekrutacji zostanie zakwalifikowanych 96 uczestników w tym: 
 co najmniej 10 uczestników projektu stanowić będą osoby niepełnosprawne;
– co najmniej 39 uczestników projektu stanowić będą osoby zamieszkałe na terenach wiejskich;
– co najmniej 29 uczestników projektu stanowić będą osoby zamieszkałe na obszarach objętych programami rewitalizacji;
– co najmniej 58 uczestników projektu stanowić będą kobiety;
– co najwyżej 38 uczestników projektu stanowić będą mężczyźni;
 
Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną w najblizszym czasie  poinformowane o terminie pierwszych szkoleń.

Załączniki:

Przedłużona rekrutacja

Szanowni Państwo,

informujemy o dodatkowym terminie rekrutacji do projektu. Rekrutacja zostanie przeprowadzona wyłącznie dla grupy osób mających miejsce zamieszkania na terenach rewitalizowanych oraz osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Rekrutacja zostanie przeprowadzona w dniach 12.04-26.04 2018r. Dokumenty rekrutacyjne można składać:

  1. w biurze Partnera  projektu tj. Polska Izba Młodych Przedsiębiorców  Ostrowskiego 30/100 ,53-238 Wrocław od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00 lub
  2. w biurze Lidera projektu tj. Stowarzyszenie Euro-Concret, ul. Kościuszki 35a 50-011 Wrocław II piętro oficyna  od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.15 do 14.15.
  3. listownie/kurierem poprzez wysłanie Formularza rekrutacyjnego na adres biura Partnera projektu lub adres biura projektu
  4. osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub opiekujące się osobami zależnymi w uzasadnionych przypadkach mogą telefonicznie pod numer (71) 723 40 47 zgłosić potrzebę do Beneficjenta odbioru wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych w miejscu ich zamieszkania.

Rekrutacja uczestników do projektu

Szanowni Państwo,

Informujemy, że podstawowy proces rekrutacji do projektu obejmuje:

  • nabór Formularzy rekrutacyjnych i ich weryfikacja pod względem formalnym (kompletność danych, ocena przynależności kandydata do grupy docelowej projektu, wymagane oświadczenia i podpisy), ocena merytoryczna planowanej działalności gospodarczej.
  • przeprowadzenie przez doradców zawodowych rozmów rekrutacyjnych z Kandydatami do projektu,
  • przeprowadzenie obrad Komisji Rekrutacyjnej,
  • przeprowadzenie procedury odwoławczej i ogłoszenie ostatecznej listy uczestników Projektu i podpisanie Deklaracji uczestnictwa w projekcie.

Termin rekrutacji (przyjmowania dokumentów) od 08 stycznia 2018 r. do 26 stycznia 2018 r.

Dokumenty dostępne w sekcji Ważne dokumenty.